Šta je HTML? Razumevanje Osnova HTML-a

Aleksandar Djekic Live Skola Wordpressa

Meni

HTML, ili HyperText Markup Language, je osnovni gradivni blok interneta. Koristi se za kreiranje i strukturiranje sadržaja na internetu, omogućavajući kreiranje dokumenata koji se mogu prikazivati u veb pregledačima. Ovaj sveobuhvatni vodič će istražiti šta je HTML, njegov značaj, i osnove HTML-a kako bi vam pomogao da započnete sa veb razvojem.

Sadržaj

 1. Uvod u HTML
 2. Značaj HTML-a
 3. Osnovna Struktura HTML Dokumenta
 4. HTML Elementi i Oznake
 5. Uobičajene HTML Oznake
 6. HTML Atributi
 7. Kreiranje Linkova u HTML-u
 8. Dodavanje Slika u HTML
 9. Strukturiranje Sadržaja sa HTML-om
 10. Forme u HTML-u
 11. Najbolje Prakse za Pisanje HTML-a
 12. Često Postavljana Pitanja (FAQ)

1. Uvod u HTML

Šta je HTML?

HTML znači HyperText Markup Language. To je standardni jezik koji se koristi za kreiranje veb stranica. HTML je markup jezik, što znači da koristi oznake za anotaciju teksta, slika i drugog sadržaja za prikaz u veb pregledaču.

Istorija HTML-a

HTML je stvorio Tim Berners-Lee 1991. godine. Prva verzija, HTML 1.0, objavljena je 1993. godine, a od tada je doživela nekoliko ažuriranja. Najnovija verzija, HTML5, objavljena je 2014. godine i održava je World Wide Web Consortium (W3C).

Za više detaljnih informacija o HTML-u, posetite aleksandardjekic.rs.

2. Značaj HTML-a

Osnova Interneta

HTML je osnova interneta. On obezbeđuje osnovnu strukturu za veb stranice, koje se zatim mogu stilizovati sa CSS-om i učiniti interaktivnim sa JavaScript-om.

Univerzalna Kompatibilnost

HTML je univerzalno podržan od strane svih veb pregledača, osiguravajući da sadržaj kreiran sa HTML-om može biti dostupan korisnicima na različitim uređajima i platformama.

SEO i Pristupačnost

Pravilna upotreba HTML-a može poboljšati optimizaciju za pretraživače (SEO) i osigurati da veb sadržaj bude pristupačan korisnicima sa invaliditetom.

Za više uvida u značaj HTML-a, posetite aleksandardjekic.rs.

3. Osnovna Struktura HTML Dokumenta

HTML dokument se sastoji od niza elemenata i oznaka koje definišu strukturu i sadržaj stranice. Evo osnovnog primera:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Moja Prva HTML Stranica</title>
</head>
<body>
<h1>Zdravo, Svete!</h1>
<p>Ovo je moja prva HTML stranica.</p>
</body>
</html>

Objašnjenje Osnovne Strukture

 • <!DOCTYPE html>: Ova deklaracija definiše tip dokumenta i verziju HTML-a.
 • <html>: Korenski element koji sadrži sve druge HTML elemente.
 • <head>: Sadrži meta-informacije o dokumentu, kao što su naslov i linkovi ka stilskim datotekama.
 • <title>: Specifikuje naslov dokumenta, koji se pojavljuje u traci naslova ili kartici pregledača.
 • <body>: Sadrži sadržaj HTML dokumenta, kao što su tekst, slike i linkovi.

Za više detaljnih uputstava o osnovnoj strukturi HTML dokumenta, posetite aleksandardjekic.rs.

4. HTML Elementi i Oznake

Šta su HTML Elementi?

HTML elementi su gradivni blokovi HTML-a. Sastoje se od početne oznake, sadržaja i završne oznake. Na primer:

htmlCopy code<p>Ovo je paragraf.</p>

Šta su HTML Oznake?

HTML oznake se koriste za kreiranje HTML elemenata. Oznake su zatvorene u uglaste zagrade (< i >). Neke oznake dolaze u parovima, sa otvarajućom i zatvarajućom oznakom, dok su druge samostalne.

Za više detaljnih objašnjenja o HTML elementima i oznakama, posetite aleksandardjekic.rs.

5. Uobičajene HTML Oznake

Oznake Naslova

Oznake naslova se koriste za definisanje naslova u dokumentu. Postoji šest nivoa naslova, od <h1> do <h6>, pri čemu je <h1> najviši nivo, a <h6> najniži.

<h1>Ovo je H1 naslov</h1>
<h2>Ovo je H2 naslov</h2>

Oznaka Paragrafa

Oznaka <p> se koristi za definisanje paragrafa.

<p>Ovo je paragraf.</p>

Oznake Liste

HTML podržava numerisane i nenumerisane liste. Numerisane liste koriste oznaku <ol>, a nenumerisane liste koriste oznaku <ul>. Stavke liste se definišu pomoću oznake <li>.

<ul>
<li>Stavka 1</li>
<li>Stavka 2</li>
</ul>

<ol>
<li>Prva stavka</li>
<li>Druga stavka</li>
</ol>

Oznaka Linka

Oznaka <a> se koristi za kreiranje hiperlinkova.

<a href="https://aleksandardjekic.rs">Posetite naš sajt</a>

Oznaka Slike

Oznaka <img> se koristi za umetanje slika u dokument.

<img src="slika.jpg" alt="Opis slike">

Za više informacija o uobičajenim HTML oznakama, posetite aleksandardjekic.rs.

6. HTML Atributi

Šta su HTML Atributi?

HTML atributi pružaju dodatne informacije o HTML elementima. Atributi se uvek uključuju u otvarajuću oznaku i obično dolaze u paru ime/vrednost kao što je name="value".

Uobičajeni HTML Atributi

 • id: Specifikuje jedinstveni id za element.
 • class: Specifikuje jedno ili više imena klasa za element.
 • src: Specifikuje izvorni fajl za medijske elemente kao što su slike.
 • href: Specifikuje URL za link.
 • alt: Pruža alternativni tekst za slike.
<a href="https://aleksandardjekic.rs" id="link1" class="external-link">Posetite naš sajt</a>
<img src="slika.jpg" alt="Opis slike" class="responsive-image">

Za više detaljnih informacija o HTML atributima, posetite aleksandardjekic.rs.

7. Kreiranje Linkova u HTML-u

Unutrašnji Linkovi

Unutrašnji linkovi se koriste za povezivanje sa drugim stranicama na istom sajtu. Koriste relativne URL-ove.

<a href="/about.html">O Nama</a>

Spoljašnji Linkovi

Spoljašnji linkovi se koriste za povezivanje sa stranicama na različitim sajtovima. Koriste apsolutne URL-ove.

<a href="https://aleksandardjekic.rs">Posetite naš sajt</a>

Anchor Linkovi

Anchor linkovi se koriste za povezivanje sa određenim delom iste stranice. Koriste id atribut.

<a href="#sekcija1">Idi na Sekciju 1</a>
<h2 id="sekcija1">Sekcija 1</h2>

Za više detaljnih uputstava o kreiranju linkova u HTML-u, posetite aleksandardjekic.rs.

8. Dodavanje Slika u HTML

Osnovna Oznaka Slike

Osnovna sintaksa za dodavanje slike u HTML dokument je:

<img src="slika.jpg" alt="Opis slike">

Atributi Slike

 • src: Specifikuje putanju do slike.
 • alt: Pruža alternativni tekst za sliku.
 • width i height: Specifikuju dimenzije slike.
<img src="slika.jpg" alt="Opis slike" width="600" height="400">

Responzivne Slike

Da biste kreirali responzivne slike koje se prilagođavaju na osnovu veličine ekrana, koristite CSS osobine kao što su max-width i height: auto.

<img src="slika.jpg" alt="Opis slike" style="max-width:100%; height:auto;">

Za više detaljnih uputstava o dodavanju slika u HTML, posetite aleksandardjekic.rs.

9. Strukturiranje Sadržaja sa HTML-om

Korišćenje Divova i Spanova

Oznake <div> i <span> se koriste za grupisanje i stilizovanje elemenata. <div> je blok element, dok je <span> inline element.

<div class="container">
<span class="highlight">Istaknuti tekst</span>
</div>

Semantički HTML

Semantički HTML unosi značenje u veb stranicu umesto samo prezentacije. Uobičajene semantičke oznake uključuju <header>, <footer>, <article> i <section>.

<header>
<h1>Dobrodošli na Naš Sajt</h1>
</header>
<section>
<article>
<h2>Naslov Članka</h2>
<p>Sadržaj članka...</p>
</article>
</section>
<footer>
<p>&copy; 2024 Naš Sajt</p>
</footer>

Za više detaljnih uputstava o strukturiranju sadržaja sa HTML-om, posetite aleksandardjekic.rs.

10. Forme u HTML-u

Osnovna Struktura Forme

Forme se koriste za prikupljanje korisničkih unosa. Element <form> sadrži kontrolne elemente forme kao što su tekstualna polja, checkbox-ovi i dugmad za slanje.

<form action="/submit-form" method="post">
<label for="name">Ime:</label>
<input type="text" id="name" name="name">
<input type="submit" value="Pošalji">
</form>

Uobičajeni Elementi Forme

 • input: Koristi se za kreiranje raznih kontrola forme, kao što su tekstualna polja i dugmad.
 • label: Koristi se za definisanje oznaka za kontrolne elemente forme.
 • textarea: Koristi se za kreiranje višelinijskog tekstualnog unosa.
 • select i option: Koriste se za kreiranje padajućih lista.
htmlCopy code<form action="/submit-form" method="post">
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email">
  <label for="message">Poruka:</label>
  <textarea id="message" name="message"></textarea>
  <input type="submit" value="Pošalji">
</form>

Za više detaljnih uputstava o kreiranju formi u HTML-u, posetite aleksandardjekic.rs.

11. Najbolje Prakse za Pisanje HTML-a

Držite Ga Jednostavnim

Pišite čist i jednostavan HTML. Izbegavajte nepotrebne oznake i držite kod što konciznijim.

Koristite Semantičke Oznake

Koristite semantički HTML kako biste poboljšali čitljivost koda i pristupačnost sadržaja.

Validirajte Vaš HTML

Koristite alate kao što je W3C Markup Validation Service za validaciju vašeg HTML koda i osiguravanje da se pridržava web standarda.

Koristite Komentare

Koristite HTML komentare za objašnjavanje delova vašeg koda. Komentari se ignorišu od strane pregledača i ne utiču na prikaz dokumenta.

<!-- Ovo je komentar -->
<p>Ovo je paragraf.</p>

Za više najboljih praksi za pisanje HTML-a, posetite aleksandardjekic.rs.

12. Često Postavljana Pitanja (FAQ)

1. Šta je HTML? HTML znači HyperText Markup Language. To je standardni jezik koji se koristi za kreiranje veb stranica.

2. Šta su HTML oznake? HTML oznake se koriste za kreiranje HTML elemenata. Oznake su zatvorene u uglaste zagrade (< i >).

3. Šta je osnovna struktura HTML dokumenta? Osnovna struktura uključuje <!DOCTYPE html> deklaraciju, <html>, <head> i <body> elemente.

4. Kako da kreiram hiperlink u HTML-u? Koristite <a> oznaku sa href atributom za kreiranje hiperlinka.

5. Kako da dodam sliku u HTML dokument? Koristite <img> oznaku sa src atributom da biste specificirali putanju do slike.

6. Šta su HTML atributi? HTML atributi pružaju dodatne informacije o HTML elementima. Uključuju se u otvarajuću oznaku.

7. Koja je razlika između blokovskih i inline elemenata? Blokovski elementi zauzimaju punu dostupnu širinu, dok inline elementi zauzimaju samo onoliko širine koliko je potrebno.

8. Kako da kreiram formu u HTML-u? Koristite <form> element i uključite kontrolne elemente forme kao što su <input>, <textarea> i <select>.

9. Šta su semantičke HTML oznake? Semantičke HTML oznake unose značenje u veb stranicu, kao što su <header>, <footer> i <article>.

10. Kako mogu poboljšati pristupačnost svog HTML sadržaja? Koristite semantičke oznake, pružite alternativni tekst za slike i osigurajte da vaš HTML prati web standarde.